Zobacz w pełnym oknie

R O Z W I Ń   M E N U

Nasze certyfikaty

Nasze elastyczne przewody wentylacyjne wraz z akcesoriami posiadają certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami zawartymi w: • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 94/9/WE-ATEX z dnia 23.03.1994r • Rozporządzenia Ministra Gospodarki1) z dnia 22.12.2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem2) (Dz. U. nr 263 z 2005r. poz. 2203). • §360 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych(Dz. U. Nr 139, poz. 1169) wraz ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniami Ministra Gospodarki z dnia 9.06.2006 r. (Dz. U. Nr 124,poz. 863) i z dnia 25.06.2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 855) • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. „Prawo geologiczne i górnicze”(Dz.U.2011 Nr163, poz 981) wraz z póź. zm. oraz z wymaganiami zawartymi w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy